V případě realizace projektů s podporou čerpanou ze strukturálních fondů nebo fondu soudržnosti EU je (od určité výše podpory) povinností čerpajícího subjektu provést před ukončením projektu jeho audit. Tato povinnost vyplývá jednak z evropské, jednak z české legislativy, do které byla převzata příslušná ustanovení evropských předpisů. Zajištění auditu je starostí čerpající organizace, která dle platné legislativy je povinna pro ověření využít služeb auditora registrovaného v odpovídající mezinárodní organizaci – v našich podmínkách je touto organizací KAČR (Komora auditorů České republiky) a touto organizací registrovaní auditoři.

Naše společnost proto nabízí všem subjektům nezávisle na jejich charakteru (veřejnoprávním i komerčním) provedení auditu projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů.

Prováděný audit zahrne:

 • kontrolu účetních dokladů u konečného příjemce/konečného uživatele a kontrolu vedení analytických účtů
 • prověření povahy, legálnosti, zaznamenání, schválení a úhrady výdajů;
 • posouzení souladu výdajů s vyhrazenými účty a rozpočtem,
 • posouzení efektivnosti vynaložených výdajů,
 • analýzu propojení analytického účetnictví s finančním účetnictvím
 • ověření případných příjmů projektu
 • prověření, že konečný příjemce žádá (žádal) podporu z veřejných zdrojů pouze na způsobilé výdaje
 • prověření plnění ostatních náležitostí

Uvedený obsah auditu je zcela v souladu metodikami pro provádění auditu projektů využívajících dotace v rámci operačních programů pro Českou republiku. Naše společnost si je vědoma důležitosti řádného provedení auditu jak pro osud samotných projektů, tak i pro organizace realizující tyto projekty, a proto k auditu projektů přistupuje s vědomím nejvyšší odpovědnosti.

Jakýkoliv audit projektu proto podléhá schválenému harmonogramu a zahrnuje:

 • úvodní jednání – odsouhlasení způsobu provedení auditu, dojednání konkrétních termínů
 • ověření všech skutečností rozhodných pro vydání auditorské zprávy
 • příprava auditorské zprávy a její předání vedení
 • závěrečná prezentace zjištěných skutečností a návrhů na odstranění případných nedostatků

Na všech jednáních je přítomen auditor, který v případě potřeby bezprostředně upozorní vedení organizace na zjištěné nedostatky s návrhem na jejich odstranění, pokud je to možné. Zákazník si může být jist, že od našich auditorů vždy získá věrný a poctivý obraz čerpání přidělených prostředků a jejich využití.