Audit neboli ověření účetní závěrky je pro vybrané společnosti předepsáno zákonem a tak k tomu mnoho společností přistupuje. Ve skutečnosti však lze tuto zákonnou povinnost přeměnit v činnost, jejímž prostřednictvím firma nejen dostojí své zákonné povinnosti, ale rovněž získá skutečný přehled o svém stavu a také šanci napravit mnohé nedostatky, na které se v průběhu roku nedostalo. Totéž platí i pro společnosti, které povinnost auditu sice ze zákona nemají, přesto však z nejrůznějších důvodů ověření účetní závěrky realizují. Výstupem je auditorská zpráva s výrokem a dopis vedení obsahující zjištěné poznatky a případné nedostatky, auditor pak může při konzultacích s vedením objasnit i příčiny těchto nedostatků.

Naše společnost si je vědoma uvedených skutečností, a proto k auditu účetní závěrky přistupuje s vědomím odpovědnosti vůči zákazníkovi.

Jakýkoliv audit proto podléhá schválenému harmonogramu a zahrnuje:

  • úvodní jednání – odsouhlasení způsobu provedení auditu, dojednání konkrétních termínů
  • provedení předauditu (u větších společností)
  • účast na inventarizaci majetku
  • ověření účetní závěrky
  • příprava auditorské zprávy a dopisu vedení a jejich předání vedení
  • závěrečná prezentace zjištěných skutečností a návrhů na odstranění případných nedostatků

Provedení ověření účetní závěrky se vždy řídí příslušnými zákonnými předpisy, zejména zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník) a zákonem 93/2009 Sb., o auditorech v aktuálním znění, případně dalšími relevantními předpisy. Na všech jednáních včetně inventarizace majetku je přítomen auditor, který v případě potřeby bezprostředně upozorní vedení společnosti na zjištěné nedostatky s návrhem na jejich odstranění, pokud je to možné. Zákazník si může být jist, že od našich auditorů vždy získá věrný a poctivý obraz hospodaření společnosti (resp. účetní jednotky). Práce auditora v našem případě nekončí závěrečnou zprávou s výrokem autora – předpokládáme prezentaci auditorské zprávy samotným realizujícím auditorem před vedením, kdy lze vysvětlit i ty nejmenší detaily ohledně zjištěných skutečností a případně přednést návrhy na opatření.